Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Naradenie o ochrane osobných údajov).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni používaných prostriedkov. V súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „Nariadenie“) by sme Vám preto radi poskytli bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, a to napríklad na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu ich uchovávame, komu ich poskytujeme, aké sú Vaše práva, ako aj informácie o tom, ako nás, v prípade potreby v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať. Vzhľadom na uvedené sa, prosím, oboznámte s nižšie uvedenými informáciami.

Základné pojmy

Nariadenie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;

Osobné údaje
Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky,
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba
Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvane. Pre účely tejto informácie sa dotknutou osobou rozumie osoba, s ktorou má Academia Vitae, s.r.o. uzavretú
dohodu.

Spracúvanie
Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami;

Prevádzkovateľ
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Sprostredkovateľ
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

Tretia strana
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ?
Prevádzkovateľom je Academia Vitae, s.r.o., so sídlom: Bystrický rad 9, 960 01 Zvolen, Slovensko, IČO 47 168 510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo: 24194/S (ďalej len Prevádzkovateľ) V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na nás emailom na info@academia-vitae.sk, alebo písomne na adrese: Academia Vitae, s.r.o., Študentská 32, 960 01 Zvolen.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzený účel a na právnom základe, ktorým môže byť plnenie vašej objednávky, či vzájomnej dohody, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo súhlas dotknutej osoby. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený právnymi predpismi, vyplýva z konkrétneho zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu, resp. z udeleného súhlasu. V prípade neposkytnutia osobných údajov Prevádzkovateľovi, nie je možné vykonávať činnosti požadované dotknutou osobou.

V rámci činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nižšie
uvedené účely:

I. Vyhotovenie mikroskopickej analýzy kvapky krvi
Uvedený účel zahŕňa najmä:
– organizácia osobného stretnutia
a.i.

II. Vyhotovenie výživového plánu
Uvedený účel zahŕňa najmä:
– organizácia osobného stretnutia
– zistenie doterajších stravovacích návykov
– zistenie ťažkostí spojených s nezdravými stravovacími návykmi a následným návrhom úpravy návykov ako aj výberu potravín
– kontrolné stretnutie a analýza kvapky krvi spojená s konzultáciou výživy
III. Koučing

Uvedený účel zahŕňa najmä:
– organizácia osobných stretnutí
– pomenovanie a určenie osobného cieľa ktorý chce klient svojim pričinením dosiahnuť
– pomenovanie a stanovenie jednotlivých krokov, ktoré sú podľa klienta potrebné k naplneniu zadaného cieľa
IV. Zážitkové workshopy

Uvedený účel zahŕňa najmä činnosti súvisiace s organizáciou workshopov na tému zdravia, osobnostného rozvoja, sebapoznania.

V. Marketing
Uvedený účel zahŕňa zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (email a občas aj meno), pohlavie, na čo klikáte v emaily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných zdieľaní (informácie o workshopoch, odborných seminároch, pripravovaných zľavách služieb či tovaru). Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od posledného vzájomného kontaktu. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielam Vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily.

VI. Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe Vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť emailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

VII. Fotografická dokumentácia
Vytváranie fotografií napríklad zo živých akcií, ako workshopy a semináre – vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

VIII. Vedenie účtovníctva
Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

IX. Štatistické účely
Rozsah osobných údajov potrebný na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania Vašich osobných údajov, môže Prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe týchto právnych základov:
– ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle
l. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
– ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle
l. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, vrátane predzmluvných vzťahov, v zmysle
l. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle
l. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle
l. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia
– v zmysle
l. 89 Nariadenia.
Na účely poskytovania informácií o akciách, podujatiach alebo o ponukách nových produktov či zliav pripravovaných Prevádzkovateľom (marketing), Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

 

Aké sú Vaše práva?
Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä:
– právo na prístup k osobným údajom,
– právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní (vrátane profilovania),
– právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle
– l. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených Nariadením. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov Academia Vitae, s.r.o., uvedených vyššie. Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie do maximálnej jemu umožňujúcej technickej miery.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a to po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, resp. do doby, kým nedôjde k jeho odvolaniu. Vo všeobecnosti Vaše osobné údaje spracúvame počas vzájomnej spolupráce a 5 rokov od jej ukončenia. Pokiaľ sa budú osobné údaje spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb, môžu sa osobné údaje uchovávať dlhšie než je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa tieto osobné údaje spracúvajú.

Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté?
Vaše osobné údaje neposkytujeme iným príjemcom.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súčasnosti nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. V prípade, ak by sa v budúcnosti Vaše osobné údaje stali predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá ajpo skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.