Udalosti, na ktorých môžete zažiť predovšetkým seba samého. S použitím nástrojov sebapoznania, akými sú LIP (Life Integration Process), či rodinné alebo firemné konštelácie, ktoré ponúkajú jedinečný pohľad dospelého človeka na jeho vzťah k sebe samému, ako aj na nadobudnuté životné stratégie, či vzorce správania. Umožňujú získať pohľad na skutočnosť, ako je to teraz, a získať uvedomenie, ktoré je predpokladom k rozvoju svojho potenciálu a vývoju vedomia seba samého.

Enneagram, ako ďalší nástroj sebapoznania, vyzerá na prvý pohľad ako typológia osobnosti, ale nie je to celkom tak. Je spojením starovekej múdrosti a modernej psychológie a v skutočnosti predstavuje typy životných stratégií, ktoré si postupne od detstva tvoríme a ktoré ako návyky, či vzorce, sú súčasťou našej osobnosti. Základnou pravdou, ktorú nám Enneagram ako nástroj sebapoznania umožňuje vidieť, je že sme omnoho viac ako len osobnosť. Osobnosť je len súčasťou celého nášho potenciálu, ktorým disponujeme. Je len určitou stránkou našej duše, našej hlbšej podstaty. Enneagram pomáha uvidieť a pochopiť, čo nás oddeľuje od toho, kým naozaj sme, a to tým, že popisuje aktívne obmedzenia, ktoré nás zväzujú. Jadrom je pochopiť podstatný typ našej osobnosti, ktorý odkrýva psychologické mechanizmy, ktorými sme sa vzdialili od seba samého. Skúma spôsoby a motívy jednania, akými si ľudia napĺňajú svoje potreby, ako realizujú svoje sny, ako reagujú na stres, ako sa vyrovnávajú so strachom. Umožňuje uvidieť ako ľudská zrelosť a dospelosť vedomia je cestou k opusteniu svojich návykov, závislostí, alebo nadmerných kompenzácií a trvalo nenaplnených potrieb.

Zoznámenie sa s týmto systémom vzbudzuje záujem skúmať tieto skryté mechanizmy, prijať ich a pracovať s nimi. Nie je tu cieľom zaradiť sa k niektorému z typov. Upriamením pozornosti na osobnostný typ a jeho zrelosť, sa práca s Enneagramom iba začína..