Udalosti, na ktorých môžete zažiť predovšetkým seba samého. S použitím nástrojov sebapoznania, akými sú LIP (Life Integration Process), či rodinné alebo firemné konštelácie, ktoré ponúkajú jedinečný pohľad dospelého človeka na jeho vzťah k sebe samému, ako aj na nadobudnuté životné stratégie, či vzorce správania. Umožňujú získať pohľad na skutočnosť, ako je to teraz, a získať uvedomenie, ktoré je predpokladom k rozvoju svojho potenciálu a vývoju vedomia seba samého.

Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera sa prevádzajú v posledných rokoch vo viac ako 25 krajinách sveta a rôzni konzultanti, terapeuti a lektori, či kouči pracujú s touto netradičnou metódou v rámci sebarozvoja, založenou na systemicej teórii a prístupe. Od toho sa odvíja aj názov Systemické konštelácie, ktoré odhaľujú skryté dynamiky, ktoré sú prítomné nie len v rodinách, ale všetkých systémoch, v ktorých sa pohybujeme. Všetci chceme byť šťastní a slobodní. Mnoho z nás verí tomu, že tieto kvality môžeme dosiahnuť úspechom vo „vonkajšom“ svete. Prekážky teda hľadáme vonku naokolo – vo svojej rodine, v ľudoch, v situáciách. Keď zistíme, že možnosť naplnenia a aj to, čo nám v ňom bráni, leží „vnútri“, začneme sa na život, svoju rodinu a na seba samého dívať novými očami. V našej modernej spoločnosti žije mnoho ľudí v stále väčšej nezávislosti, či dokonca izolácii s postojom: „žijem si svoj život.“ Takýto vývoj ale neprináša ľuďom viac šťastia. V tzv. „systémovej terapii“ (pričom systémom je akýkoľvej celok, v tomto kontexte rodina) sa zistilo, že spojenie s členmi našej rodiny a ich osudmi je omnoho silnejšie, než sme si vedomí. Ukázalo sa, že v rodinnom systéme funguje čosi ako prirodzená „zákonitosť lásky“ a tá nás hlboko zasahuje a spája s predošlými generáciami a všetkým, čo sa v nich stalo. Totiž skutočne slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny a ich osudom. (Bert Hellinger). Rešpektovanie tejto zákonitosti nám umožní „stáť v rodine na svojom pravom mieste.“ Cítime svoju silu a tiež podporu rodiny. Táto zákonitosť lásky a jej prúdenia môže byť v mnohých rodinách ťažko poškodená. Dôvodom je neschopnosť vysporiadať sa so stratou blížneho, svojimi rodičmi, či bolestnými zážitkami z detstva. Tieto vplyvy nie sú súčasťou našich emócií, necítime ich, preto je tak jednoduché ísť proti tomuto systému. Rodinné konštelácie pomáhajú vyniesť túto skrytú zákonitosť na svetlo, uvidieť veci tak, ako skutočne sú. Konštelácie nás tiež môžu priviesť k prijatiu svojich rodičov, ktorých sme podvedome odmietali či nimi opovrhovali. Môžu nám pomôcť prijať to, čo sa nevydarilo alebo nebolo podľa našich predstáv. Môžu nám pomôcť vymaniť sa z nevedomých presvedčení, ktoré sa stali súčasťou našej osobnosti a nepomáhajú nám už. Všetko je to však proces, ktorý chce svoj čas a neudeje sa jednorazovo a hneď. To čo pri konšteláciách človeku pomáha je vlastne pohľad na skutočnosť takú, aká jednoducho je, bez toho aby sme mali snahu ju meniť. Práve tento pohľad je to, čo človeka dokáže posunúť, aj keď častokrát býva bolestivý. Konštelácie sa odohrávajú v skupinovej dynamike, ktorá má svoj podporujúci a v neposlednom rade diskrétny charakter. Na začiatku priebehu konštelácií sa intuitívne volia zástupcovia jednotlivých životných rodinných rolí. Sleduje sa dynamika tohto modelu rodinného systému, s minimálnym komentovaním, aby sa minimalizovali osobné vstupy jednotlivých účastníkov. Najpodstatnejšie je, čo cíti a ako rozostavanú konšteláciu a jej priebeh vníma účastník, ktorý si danú konšteláciu stavia a čo to v konečnom dôsledku preňho samého znamená. A popritom, zásadné uvedomenia sa súčasne môžu osobne dotknúť aj viacerých účastníkov jednotlivých rolí stavanej konštelácie, čo pre daných ľudí tiež býva výnimočným prínosom.

Enneagram, ako ďalší nástroj sebapoznania, vyzerá na prvý pohľad ako typológia osobnosti, ale nie je to celkom tak. Je spojením starovekej múdrosti a modernej psychológie a v skutočnosti predstavuje typy životných stratégií, ktoré si postupne od detstva tvoríme a ktoré ako návyky, či vzorce, sú súčasťou našej osobnosti. Základnou pravdou, ktorú nám Enneagram ako nástroj sebapoznania umožňuje vidieť, je že sme omnoho viac ako len osobnosť. Osobnosť je len súčasťou celého nášho potenciálu, ktorým disponujeme. Je len určitou stránkou našej duše, našej hlbšej podstaty. Enneagram pomáha uvidieť a pochopiť, čo nás oddeľuje od toho, kým naozaj sme, a to tým, že popisuje aktívne obmedzenia, ktoré nás zväzujú. Jadrom je pochopiť podstatný typ našej osobnosti, ktorý odkrýva psychologické mechanizmy, ktorými sme sa vzdialili od seba samého. Skúma spôsoby a motívy jednania, akými si ľudia napĺňajú svoje potreby, ako realizujú svoje sny, ako reagujú na stres, ako sa vyrovnávajú so strachom. Umožňuje uvidieť ako ľudská zrelosť a dospelosť vedomia je cestou k opusteniu svojich návykov, závislostí, alebo nadmerných kompenzácií a trvalo nenaplnených potrieb. Zoznámenie sa s týmto systémom vzbudzuje záujem skúmať tieto skryté mechanizmy, prijať ich a pracovať s nimi. Nie je tu cieľom zaradiť sa k niektorému z typov. Upriamením pozornosti na osobnostný typ a jeho zrelosť, sa práca s Enneagramom iba začína..